elektronický obchod
akce akce akce

Prohlášení o shodě


Zboží dovezené z nečlenských zemí EU

Zboží dovezené z členských zemí EU

Je v ČR upraveno Zák. 22/1997 Sb. - o technických požadavcích na výrobky - ve znění pozdějších změn a doplňků, § 13, odst. (3):
§13 (3) Označení CE na stanoveném výrobku vyjadřuje, že výrobek splňuje technické požadavky stanovené ve všech nařízeních vlády, které se na něj vztahují a které toto označení stanovují nebo umožňují, a že byl při posouzení jeho shody dodržen stanovený postup.