Všeobecné Obchodní podmínky č. 01/2014

platné od 1.1.2014

I. Záruční doba a podmínky záruky pro spotřebitele

 1. Záruční doba je 24 měsíců ode dne prodeje.
 2. Pokud je na obalu zboží nebo v jiné dokumentaci uvedena delší záruční doba, platí tato záruční doba. Delší záruční doba může platit i u vybraných druhů zboží. Seznam zboží s delší záruční dobou a podmínky prodloužené záruky jsou uvedeny na www.bionaire.cz .
 3. Závazné bezpečnostní předpisy pro užití zboží jsou uvedeny v českém Návodu k použití. Výrobce ani dodavatel zboží neodpovídá za škody, způsobené nedodržením bezpečnostních předpisů pro užití zboží.
 4. K záruční opravě se zboží předá tam, kde bylo koupeno, nebo pošle poštou do Servisního střediska v Liberci (dále jen opravna). Adresa je zde. Jiný způsob dopravy musí být schválen opravnou v Liberci.
 5. Zboží může být k záruční opravě osobně předáno i do poboček v Liberci nebo v Praze. Adresy jsou zde.
 6. Zboží k záruční opravě musí být předáno nebo odesláno v kompletním stavu, čisté, s popisem vady, údajem o tom, kdo reklamaci uplatňuje (doporučuje se uvést telefonní číslo). Pokud bylo zboží koupeno od s.r.o. Řídící systémy, musí být přiložen buď řádně vyplněný Záruční list (pokud byl ke zboží vydán), nebo doklad o nákupu. Pokud bylo zboží koupeno u jiného dodavatele, musí být přiložen doklad o koupi a u zboží, k němuž byl vydán Záruční list, i řádně vyplněný Záruční list.
 7. Nadměrně znečištěné zboží se nepřevezme k záruční opravě, pokud se v Listu oprav nedohodne, že se zboží na účet zákazníka vyčistí. Nadměrně znečištěné  zboží, zaslané do opravy, se před opravou vyčistí. Zboží se čistí za ceny podle platného ceníku.
 8. Pokud není zboží k opravě nebo při zrušení kupní smlouvy odesláno v originálních obalech s fixačními vložkami, opravna ani dodavatel neručí za jeho poškození při dopravě.
 9. Pokud reklamované zboží nebylo používáno (ve srovnání se zbožím, vybaleným ze spotřebitelského balení není zašpiněno, není v něm usazený prach, dokumentace není ušpiněná, pomačkaná apod.) a je předáno k reklamaci kompletní a v originálním balení, vymění se za nové, bezvadné.
 10. Pokud bylo zboží používáno, má zákazník právo na výměnu vadné součásti zboží za novou součást.
 11. Pokud byla reklamace uplatněna do šesti měsíců ode dne převzetí zboží a opravnou byla reklamovaná vada uznána jako vada záruční, má zákazník nárok na výměnu zboží nebo na vrácení peněz.
 12. Pokud byla reklamace uplatněna po šesti měsících ode dne převzetí zboží, zboží se opraví, pokud je opravitelné. Není-li zboží opravitelné, vymění se za nové nebo může kupující od smlouvy odstoupit.
 13. Lhůta na odborné posouzení zboží, pokud není možné o reklamaci rozhodnout do tří pracovních dnů, může být nejvýše 7 pracovních dní (viz § 19, odst. 3 Zák. č. 634/92 Sb. - o ochraně spotřebitele, dále jen ZOS).
 14. Poškození zboží, způsobená jeho nevhodným použitím, nevhodnou montáží, provozem bezpředepsané údržby, příslušenství apod. nejsou vadami zboží.
 15. Vadami zboží dále nejsou poškození, vzniklá:
  1. jakýmkoliv nedodržením předpisů pro užití a údržbou zboží, uvedených v Návodu k použití,
  2. mechanickým poškozením, způsobeným pádem nebo nárazem při přepravě po nabytí vlastnického práva ke zboží spotřebitelem,
  3. neoprávněným zásahem do elektrické nebo mechanické části zboží,
  4. vniknutím cizích předmětů do vnitřního prostoru zboží,
  5. vniknutím vody do vnitřních prostor zboží, které nejsou určeny ke styku s vodou, případně nedostatečné vyschnutí zboží po předepsaném čištění,
  6. neprovedením, špatným nebo nedostatečným provedením údržby či kontroly, předepsanými v Návodu k použití.
  7. používáním nadměrně znečištěných filtračních nebo demineralizačních vložek u čističů a zvlhčovačů vzduchu,
  8. částečným nebo úplným zakrytím vstupních či výstupních otvorů pro vzduch u zboží, které je jimi vybaveno,
 16. Vadou zboží není opotřebení, přiměřené době jeho používání.
 17. Dovozce ani dodavatel neodpovídají za žádné škody, vzniklé v důsledku nedodržení podmínek a lhůt pro výměnu nebo praní filtračních vložek, ani za škody, vzniklé nepoužitím předepsaných filtračních a demineralizačních vložek.
 18. Záruka se vztahuje na mechanické provedení a celistvost filtračních a demineralizačních vložek v originálním balení, ale nevztahuje se na jejich životnost po vložení do přístrojů.
 19. Záruka se nevztahuje na životnost baterií, čistících, zvlhčovacích nebo demineralizačních vložek a lamp topidel.
 20. Pokud bude reklamované zboží či dokumentace neúplné, nebo byly porušeny podmínky záruky, nebo bylo zboží nadměrně opotřebováno, opravna reklamaci zamítne.
 21. Pokud opravna neuzná opravu jako záruční na základě porušení podmínek záruky, postupuje takto:
  1. je-li v průvodních dokladech uvedena adresa zákazníka nebo jeho telefonní číslo, projedná s ním podmínky opravy opravna,
  2. není-li v průvodních dokladech adresa zákazníka uvedena, informuje opravna o neuznání opravy jako opravy záruční toho, kdo opravu od zákazníka převzal a ten je povinen projednání se zákazníkem zajistit.
 22. Termín záruční opravy nesmí být delší než 30 dní, nebude-li se zákazníkem dohodnuto jinak.
 23. Při uplatnění reklamace ve sběrně oprav v Praze prodávající nebo jím pověřený zástupce, pokud nemůže o reklamaci rozhodnout ihned nebo do tří dnů,  předá reklamované zboží do opravny k posouzení. Lhůta, přiměřená k odbornému posouzení vady je 7 pracovních dní ode dne převzetí reklamovaného zboží od prodávajícího nebo jím pověřeného zástupce. Tato lhůta se nezapočítává do termínu opravy podle čl. 22 (viz § 19, čl. 3 ZOS). Termínem opravy je potom doba od převzetí zboží od zákazníka do dne, kdy je zboží v místě uplatnění reklamace připraveno k vyzvednutí, prodloužená o lhůtu k posouzení zboží.
 24. Termínem opravy je při předání reklamace přímo do opravny v Liberci doba od převzetí zboží od zákazníka do dne, kdy je zboží připraveno v opravně k vyzvednutí, při odeslání zboží poštou na adresu opravny v Liberci doba od převzetí zásilky do dne, kdy je zboží předáno dopravci k vrácení zákazníkovi.
 25. V případě, že opravna opravu dodatečně uzná jako záruční, se doba na projednání podmínek oprav podle čl. 21 nezapočítává do termínu záruční opravy podle čl. 22.
 26. Při výměně zboží za nové se díly, dodávané jako spotřební materiál (např. filtrační vložky, baterie apod.), pokud byly používány, nevyměňují.
 27. Při převzetí reklamace od spotřebitele vystaví přejímající List oprav a proti podpisu Listu oprav předá zákazníkovi jednu kopii jako doklad o převzetí zboží do opravy. Podpisem Listu oprav zároveň zákazník potvrzuje, že souhlasí s podmínkami opravy, které jsou natištěny na Listu oprav.
 28. Při zaslání zboží do opravy poštou vyplní List oprav Servisní středisko, kde osvědčí stav zboží při přejímce – kompletnost zboží, úplnost dokumentace, zda je zboží vyčištěno podle Návodu k použití apod.
 29. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva spotřebitele, která se ke koupi zboží váží podle zvláštních právních předpisů.
 30. Věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (§ 14 Zák. 634/1992 Sb. – o ochraně spotřebitele – ve znění pozdějších změn a doplňků) pro námi prodávané zboží je Česká obchodní inspekce. Potřebné informace najdete na www.adr.coi.cz.

II. Záruční a pozáruční servis

Informace o servisu a o dalších službách jsou zde.

III. Pozáruční opravy

 1. Při převzetí zboží do opravy přebírající vyplní List oprav a jako doklad o převzetí zboží do opravy vydá předávajícímu jeden jeho výtisk. Podpisem Listu oprav zároveň předávající potvrzuje, že souhlasí s podmínkami opravy, uvedenými zde a na Listu oprav.
 2. Při zaslání zboží do opravy poštou vyplní List oprav příjemce zásilky, ale neodpovídá za pozdější reklamace odesílatele na úplnost nebo stav zboží, ani za jeho ztrátu, zničení nebo poškození při odeslání k opravě poštou.
 3. Podpisem Listu oprav nebo jeho vyplněním podle čl. 2 a 3 uzavírají zákazník s opravnou Smlouvu o dílo podle § 2586 až 2619 ObčZ za těchto podmínek:
  1. termín opravy — pokud nebudou objednávány náhradní díly u výrobce, neměl by termín opravy být delší než 30 dní,
  2. rozsah, jakost opravy — po opravě musí být zboží při použití bezpečnéjako zboží nové, s vyjímkou přiměřeného opotřebení. Nebude-li možné tohoto stavu opravou dosáhnout za obvyklých podmínek a za přiměřenou nebo dohodnutou cenu, opravna zboží opraví až po dohodě se zákazníkem. Konečná cena se stanoví po opravě a uvede se po jednotlivých položkách v Listu oprav.
  3. cena opravy – pokud by cena opravy byla podle mínění opravny ve srovnání s pořizovací cenou zboží v době opravy a s přihlédnutím ke stavu zboží před opravou příliš vysoká, vyžádá si dodatečný souhlas zákazníka s provedením opravy.
 4. Nebyla-li při předání zboží do opravy dohodnuta maximální cena opravy, považuje opravna za vysokou cenu opravy částku, převyšující 1/3 prodejní ceny stejného nebo podobného zboží v době opravy.
 5. Pokud nebude zboží po dohodě se zákazníkem opravováno a nebude vyzvednuto v opravně v Liberci nebo v prodejně v Praze, vrátí jej opravna po dohodě se zákazníkem poštou na dobírku za úhradu nákladů na posouzení zboží a náklady na poštovné. Nedojde-li k dohodě, postupuje opravna podle § 2609 ObčZ, nebo odevzdá zboží do sběru elektrošrotu.
 6. Zboží po opravě se buď vyzvedne osobně v opravně v Liberci nebo v prodejně v Praze, nebo se odešle poštou na dobírku.
 7. Opravna neodpovídá za zničení nebo poškození zboží při odeslání z opravy poštou, ale zásilky pojišťuje na cenu nového zboží. Zákazník je povinen převzaté zboží bez zbytečného odkladu překontrolovat a uplatnit u pošty v poštou předepsaném termínu reklamaci.
 8. V případě ztráty zboží při odeslání z opravy poštou má zákazník nárok po ověření reklamace a vyplacení náhrady odesílateli na nový kus, při pozáručních opravách na nový kus po úhradě ceny opravy.

IV. Nevyzvednuté a nepřevzaté zakázky

 1. Pokud si zákazník nevyzvedne opravené zboží do třiceti dnů po sjednaném nebo oznámeném termínu opravy, účtuje opravna za každý další i započatý týden skladné ve výši 50,- Kč + DPH.
 2. Nebude-li opravené nebo vrácené zboží vyzvednuto na poště, odešle je opravna po dohodě se zákazníkem opakovaně na dobírku za úhradu ceny opravy a nákladů na další poštovné a opakovanou manipulaci.
 3. Nebude-li zboží vyzvednuto po opakovaném odeslání nebo po uplynutí zákonné lhůty, má opravna právo zboží prodat za přiměřenou cenu na úhradu nákladů nebo je odevzdat do sběru elektrošrotu.
 4. Opravna oznámí úmysl prodat zboží písemně. Neoznámí-li adresát do čtrnácti dnů, jak má být se zbožím naloženo, nebo je opět nepřevezme, opravna zboží prodá nebo sešrotuje.
 5. Pokud bude prodejní cena vyšší než náklady na opravu a vyřízení prodeje, pošle opravna rozdíl v ceně zákazníkovi na jeho účet.
 6. Nebude-li zboží po opravě prodejné, opravna je odevzdá do sběru elektrošrotu.
 7. Stejný postup platí pro nevyzvednuté nebo nepřevzaté záruční opravy.

V. Záruční doba opravené věci

 1. Po záruční opravě se záruka prodlužuje o dobu,  po kterou byla věc v opravě s vyjímkou případů, kdy si zákazník věc nevyzvedne v určeném nebo dohodnutém termínu - v těchto případech se záruční doba prodlužuje nejvýše o 30 dní.
 2. Není-li vada uznána jako záruční a zákazník ji zaplatí, platí po opravě na věc původní záruční doba a na opravnou vyměněné a zákazníkem zaplacené díly se poskytuje záruka 24 měsíců a na práce s opravou spojené záruka 6 měsíců od převzetí věci z opravy.
 3. U pozáručních, zákazníkem zaplacených oprav, platí na vyměněné díly záruka 24 měsíců a na práce s opravou spojené záruka 6 měsíců od převzetí věci z opravy.

VI. Uzavírání smluv distančním způsobem

 1. Za použití prostředků komunikace na dálku neúčtujeme žádné náklady.
 2. Poučení o právu na odstoupení od smlouvy a formulář pro odstoupení od smlouvy podle NV č. 363/2013 Sb.
  1. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne, následujícího po dni převzetí zboží.
  2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat písemně provozovatele e-shopu, kde jste zboží zakoupili, společnost:
   Řídící systémy spol. s r. o.
   Jablonecká 648/8
   Liberec 1
   IČO: 14869713
   DIČ: CZ14869713
   tel. 485 130 303
   e-mail: info@bionaire.cz

   formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. Formulář je zde.Využijete-li této možnosti, obratem Vám zašleme potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.".
  3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty podle čl. 2.a.
  4. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám vrátíte čisté, nepoškozené a úplné zboží všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, tj. vrácení peněz na bankovní účet nebo při platbě kartou „na kartu“.  Peníze je možné vyzvednout i v hotovosti v sídle e-shopu zde.Za vrácení peněz neúčtujeme žádné poplatky.
  5. Platbu vrátíme až po obdržení a kontrole vráceného zboží 
  6. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese e-shopu zde. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Vracíte-li zboží za více než 5 000,- Kč včetně DPH poštou, zásilku laskavě pojistěte na její skutečnou cenu. Za poškození nepojištěných zásilek je max. náhrada 5 000,- Kč.
  7. Ponesete pouze přímé náklady spojené s vrácením zboží:
  8. náklady na vrácení poškozeného nebo neúplného zboží, případně oprava poškození (s vyjímkou opravy vad, které by byly záručními vadami) se účtují podle ceníku, platného v době vrácení zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
  9. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které bylo z obalu vyjmuto a použito ve styku s potravinami - z hygienických důvodů jej není možné vrátit (§ 1837g Zák. č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník), např. síta, síťky a misky sušiček, nádoby pomalých a tlakových hrnců, fólie a dózy, vakuovačky, udírny.
   Z hygienických důvodů není možné vracet použitý Kartáč na psy (Groom). Proto si před jeho nákupem ověřte, že Vašemu psovi nevadí hluk vysavače.
 3. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je zde.
 4. Náklady na dodání v ČR:
  1. Při hodnotě objednávky do 1.000,- Kč s DPH účtujeme dopravné a balné ve výši 120,- Kč,
  2. Při objednávce nad 1.000,- Kč s DPH dopravné a balné neúčtujeme.
 5. Uzavřená smlouva bude uložena v elektronické podobě a bude archivována  v souladu zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s touto archivací. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka změnit nebo odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití a nejsou předávány žádné další osobě s výjimkou dopravců, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.
 6. Zboží je prodáváno na základě Reg. u Krajského soudu v Ústí n/L oddíl C, vložka 278 v OR, ochranu osobních údajů kontroluje Úřad pro ochranu osobních údajů. ČOI kontroluje dodržování zákona o technických požadavcích na výrobky a zákona o ochraně spotřebitele, orgány hygienické služby kontrolují dodržování zákonů pro styk zboží s potravinami.